Nordisk Folkehøjskoleråd

Højskolerne arbejder på tværs af de nordiske lande for at fremme højskoletanken og dennes position i norden.

Nordisk Folkehøjskoleråd

Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, är Nordens äldsta folkbildningsnätverk. Det grundades 1956. 

De nordiska folkhögskolorna är med sina inbördes skillander djupt rotade i en folklig tradition av aktivt medborgarskap och tro på bildningens avgörande betydelse för välfärdssamhällets positiva utveckling. 

De nordiska folkhögskolorna har både som enskilda skolor och som folkliga rörelser samarbetat i mer än 100 år. Det finns en klar koppling mellan folkhögskolornas tradition och en gemensam värdegrund byggd på alla människors lika värde, demokrati och det ansvarsfulla medborgarskapets betydelse. 

I ljuset av detta fokuserar Nordiska Folkhögskolerådet i sitt arbete på att stärka kontakterna och samarbetet mellan de nordiska folkhögskolorna och samtidigt medverka till  skapa bästa möjliga villkor för folkhögskolornas utvecking i Norden så att folkhögskolorna fortsatt kan vara med i arbetet för en hållbar samhällsutveckling i Norden.

 
NFRs mål är därför:

  • Att stärka folkhögskolans roll som samhällsaktör
  • Att öka kunskapen hos beslutsfattare om den nordiska folkhögskolans betydelse för aktivt medborgarskap och en fortsatt demokratisk samhällsutveckling.
  • Att föra fram folkhögskolans röst i det nordiska politiska samarbetet i alla för folkhögskolorna relevanta frågor

  • Att verka för rätten till utbildning för vuxna och förverkligandet av Agenda 2030 genom att påverka den europeiska och globala vuxenutbildningsagendan.

  • Att stödja erfarenhetsutbyte mellan de nordiska folkhögskoleorganisationerna liksom utvecklingen av nordiska folkhögskolenätverk, folkhögskolornas deltagande i nordiska nätverk och inrättande av folkhögskolor i hela Norden.

Virksomhedsplan 2017-2019


Säte

Nordiska Folkhögskolerådet har sitt säte på Nordiska Folkehögskolan i Kungälv, där också föreningens  arkiv finns.

Kontakt och sekretariat

Rådets sekretariat går på skift mellan  medlemsländerna.  Sekretariatet följer det tvååriga ordförandeskapet.

Fram till september 2019 är det Sverige som har ordförandeskapet