Coronavirus og højskolerne

Danmark er ramt af Coronavirus, og her på siden samler vi den information, der er relevant for højskolerne.

Højskolernes aktuelle situation

14. april 2021

Internationale elever: Fra den 21. april er højskoleophold igen et anerkendelsesværdigt formål for indrejse

Ny aftale ophæver dispensationen om højskoleophold som anerkendelsesværdig indrejsegrund fra den 21. april 2021. Samtidig vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger, blive opdelt i gule, orange og røde lande og regioner. Og fra den 21. april, kan elever derfor indrejse fra gule og orange lande. Elever der har fast bopæl i røde lande vil ikke kunne indrejse. UM oplyser at der forventeligt på fredag den 16. april vil komme en melding om opdaterede rejsevejledninger fra den 21. april og at de herefter vil opdateres ugentligt, hver fredag.

 

7. april 2021

Højskolerne er åbne igen

Højskolerne er (med få undtagelser) åbne igen. I første omgang gælder det kun højskoler med lange kurser. Nørre NissumMarielystRude Strand og Liselund, der kun udbyder korte kurser, kan ikke åbne i denne omgang. 

Korte kurser er foreløbig aflyst til og med den den 20. april, men vi afventer en endelig udmelding vedrørende start for de korte kurser.

 

24. marts 2021

Mundbindskrav ophævet

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fra 24. marts ikke for ansatte og elever. Ansatte og elever har dog fortsat ret til at bære mundbind eller visir, hvis de ønsker det.

 

Det skal du vide

Retningslinjer for genåbning af højskolerne findes (og opdateres) på Kulturministerets hjemmeside

Retningslinjer for korte kurser og lange kurser

Love og bekendtgørelser vedrørende genåbning

Opdateret 19. marts 2021

I forbindelse med genåbningen af landets folkehøjskoler er der indført obligatorisk testning af elever og medarbejdere. Dette ved ankomst efter nedlukning, under opholdet på højskolen og i tilfælde af hjemmebesøg under opholdet.

FFD har nedenfor beskrevet typiske spørgsmål og krav.

Krav om testning ved ankomst efter nedlukning og efter hjemmebesøg.

For at kunne møde op på højskolen skal elever og ansatte ved genåbning kunne dokumentere et opnået negativt resultat gennem enten en hurtigtest eller PCR-test indenfor de seneste 72 timer. Den negative test skal eleven kunne fremvise ved ankomst til højskolen.

Ved hjemmebesøg, hvor eleven forlader skolen i periode typisk over en weekend, skal eleven kunne dokumentere et opnået negativt resultat gennem enten en hurtigtest eller PCR-test indenfor de seneste 72 timer. Den negative test skal eleven kunne fremvise ved ankomst til højskolen.

Løbende testning under opholdet

Det er et krav, at folkehøjskolen kontrollerer, at elever og ansatte har opnået et negativt resultat gennem enten en hurtigtest eller PCR-test. Dette inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage ugentligt.

Elever og ansatte der er undtaget for testning

Der er tre begrundelser for at en elev eller ansat ikke skal testes gennem hurtigtest eller PCR-test.

 1.       Af medicinske årsager
 2.       Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 3.       Vedkommende har tidligere været smittet med corona og kan fremvise et positivt undersøgelsesresultat, som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Personer undtaget for testning pga. medicinske eller som følge af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan f.eks. dokumentere dette gennem en lægeerklæring.

Dokumentation for testresultat

Dokumentationen for testresultater kan foreligge både i papirformat og/eller elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå:

 1.       Testpersonens navn svarende til navnet på pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
 2.       Tidspunktet for testtagningen
 3.       Resultatet af testen.

Ønsker en elev ikke at tage en test kan der ske bortvisning af eleven, ligesom det kan have ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis en medarbejder ikke ønsker at tage en test.

Højskolen skal kunne dokumentere, at eleverne opfylder kravet om to negative test pr. uge. Dette kan f.eks. gøres via en oversigt over elevers test, som bliver administreret af en af højskolens medarbejdere.

For ansatte kan det aftales lokalt, hvordan kontrollen administreres. Det kunne f.eks. være, at den ansatte ved positivt resultat øjeblikkeligt kontakter nærmeste leder.

Løbende test – Fase 1

I første fase (fra 15.marts 2021 til 5. april 2021) testes elever og ansatte på folkehøjskolerne på etablerede testcentre for at kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået en negativ test. I praksis sker dette ved, at skoler der har adgang til et testcenter inden for en 5 km. radius, skal benytte dette. For skoler der har mere end 5 km. til et testcenter, vil den stedlige Region sørge for testning på, eller i nærheden, af skolen.

Disse tests vil i de fleste tilfælde foregå, ved at Regionerne sender en mobil testenhed ud på skolen. I nogle regioner er det Falck der forestår tests på skolerne. I andre er det Carelink. Der kan i enkelte tilfælde være tale om, at skolerne skal transportere elever til et teststed i nærheden.

Løbende test – Fase 2 - Opdateret 23. marts 2021

Kulturministeriet har den 19. marts 2021 udsendt en vejledning til, hvordan testning på højskoler kommer til at foregå fra og med den 6. april 2021 og frem.

Udgangspunktet er, at elever og medarbejdere tester sig selv under supervision af en supervisor. Sidstnævnte behøver ikke at være en sundhedsfaglig person, men vil kunne være en medarbejder, som er uddannet til formålet. Uddannelsen vil være på ca. en halv dag.

Der er valgt tre udbydere til denne uddannelsesopgave og planen er, at højskolen bliver kontaktet af en af udbyderne i løbet af uge 12 eller 13. Allerede nu er det derfor en god idé at højskolerne finder de 2-3 personer, som er klar til at påtage sig denne opgave.

I vejledningen vil der også være informationer om, hvordan testresultater skal dokumenteres og hvem, der skal informeres. Ligeledes om, hvordan man forholder sig til en positiv test.

Vejledning til folkehøjskolernes gennemførsel af selvpodning under supervision

Vejledning til folkehøjskolernes forberedelser til selvpodning under supervision

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser angående test i fase 2, at regionernes og udbydernes kontakt til skolen vil ske til skolens officielle mail og hovednummer og med forstanderen som kontaktperson. Skolerne vil også kunne blive kontaktet i de 3 dage op til påske.

De tre forskellige udbydere og deres respektive regioner:

Falck: Midtjylland, Nordjylland og Sjælland

Medical Copenhagen: Hovedstaden

Carelink: Syddanmark

Skolerne opfordres til at igangsætte uddannelse af test-supervisors hurtigst muligt og gerne inden påske. Det anbefales, at hver enkelt skole uddanner 2-3 supervisors.

Udbyderne vil rådgive højskolerne de første 14 dage efter opstarten, hvorefter højskolen vil være selvkørende. Herefter skal sundhedsmyndighederne kontaktes for rådgivning – fx ved spørgsmål om registrering af smitte. Indberetningsportaler for testresultater stilles til rådighed af Sundhedsstyrelsen.
Der er mulighed for at fase 1 løsningen kan bruges i en kortere periode før fase 2 er endeligt implementeret.

Med henblik på skolernes overtagelse af testproceduren efter påske, vil Regionen tage kontakt til skolerne vedrørende levering af testkits, værnemidler, handsker mv. Der kan være udfordringer ved levering og opbevaring af sprit i store mængder. Højskolen bør undersøge muligheden for en forsvarlig opbevaring af sprit, f.eks. i et aflåst lokale.

Ministeriets tilsyn med testningen vil ske i forbindelse med det almindelige tilsyn. Kulturministeriet vil i denne sammenhæng lave en drejebog for, hvordan skolerne skal foretage testningen og de tilhørende procedurer.

Kulturministeren har nævnt, at det forventes, at højskolerne holdes udgiftsfri i forbindelse med fase 2 testningen. Den konkrete model for dette er under udarbejdelse.

Løn til supervisors - Opdateret 31. marts 2021

Hvis højskolen bruger ansatte der allerede er ansat på højskolen sker der aflønning som efter den gældende ansættelseskontrakt. 

Ansætter højskolen folk udefra til opgaven skal det ske på individuelle kontrakter. Lønniveauet er ikke reguleret på højskoleområdet, men på andre skoleområder tages der udgangspunkt  i vilkårene for ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. Her henvises der til en timeløn på 128,77 kr. + 12,5% feriepenge. 

Ved konstateret smittetilfælde på højskolen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledning om håndtering af smitte på bl.a. højskoler. Heri beskrives, hvordan en højskole skal agere, hvis der vises et positivt resultat på en corona test.

Er en elev testet positiv ved en hurtigtest, skal der, efter vejledningen, foretages en opfølgende PCR-test på eleven, mens nære kontakter til eleven skal isoleres indtil der forelægger en PCR-test, der enten be- eller afkræfter hurtigtestresultatet.

Da nære kontakter skal isoleres indtil PCR-test resultatet forelægger, er tidsaspektet på PCR-test af stor vigtighed for at undgå længere isolation end højst nødvendigt.

Gennem det offentlige kan et PCR-test resultat forelægge ca. 20 timer efter testen er foretaget.

Det er muligt at få et hurtigt svar på en PCR-test ved at henvendelse til en privat testudbyder som f.eks. Pentabase. Skoleindkøb har forhandlet en gunstig prisaftale på høj- og efterskolernes vegne med Pentabase. Her er det muligt at få svar på en PCR-test indenfor 2 timer efter testen er afleveret til laboratoriet.

Det er desuden en mulighed, at eleven ikke fysisk behøver få taget testen ved laboratoriet, men højskolens supervisor kan sende en spyttest fra eleven til laboratoriet. Laboratorierne ligger i Herlev, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg.

7. april 2021

I forbindelse med testning under fase 2 er der en række forpligtelser for højskolen vedrørende GDPR. De bliver beskrevet nedenfor.

Fortegnelse, risikovurdering og databehandleraftale

Myndighederne opfordrer til at højskolerne opdatere deres fortegnelse for persondataforhold på højskolen, samt laver en risikovurdering og indgår databehandleraftaler i forbindelse med testning for fase 2.

FFD har udarbejdet et dokument, som højskoler kan bruge som tillæg til deres fortegnelse for skolen. I dokumentet skal højskolerne blot udfylde stamdata og evt. databehandleraftaler. Dokumentet kan downloades her

Samtykke og informationsskrivelse

GDPR reglerne kræver, at visse informationer er opfyldt til hver enkel elev/ansat. En testet person skal afgive et informeret samtykke og skolen har en oplysningspligt til at informere omkring, hvad den testede persondata bliver brugt til m.m.

Kulturministeriet har lavet følgende dokumenter, hvor højskolerne kan få hjælp til at løfte disse forpligtelser. Informationsmaterialet kan leveres til den enkelte elev/ansat før første test. Q&A bedes højskolen læse for svar på praktiske spørgsmål der er opstået. Brevet har en række oplysninger fra Kulturministeriet af praktisk anvendelighed på højskolen.

Informationsmateriale til udlevering  (Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på folkehøjskoler). English version

Q&A om GDPR i fase 2

Brev fra Kulturministeriet

 

Ansvar og forsikring ved Covid-19 tests/supervision

Skolernes nye opgave med superviseret selvpodning/test af elever og medarbejdere rejser spørgsmål om ansvar ved personskader ved test/podning.

Willis Tower Watson har været skoleforeningerne behjælpelige med et kort notat om ansvar og forsikring (PDF). Anbefalingen er, at man bør tjekke med sit forsikringsselskab, om skader i forbindelse med supervisering er dækket. 

 

Opbevaring af håndsprit

Trekantsområdets brandvæsen har udarbejdet en vejledning i opbevaring af håndsprit og placering af dispensere. I vejledningen beskrives reglerne for oplag af håndsprit for hhv. under 25 liter, op til 200 liter mv. Yderligere oplysninger kan findes på beredskabsstyrelsens hjemmeside og eventuelle spørgsmål skal rettes til det lokale beredskab.  

7. april 2021

Med Bek 545 af 29/3/2921, ’Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet…’ er følgende vilkår for statstilskuddet if.m. nedlukning og genåbning meldt ud: 

Korte kurser: (mindre end 3 uger)

-For korte kurser under nedlukningen frem til 31. dec. sker beregningen af statstilskuddet ud fra tilmeldte den 8. dec. 2020. For perioden 1. jan 2021 til 15. mar. 2021 er det ud fra tilmeldinger pr. 29. dec. 2020.

-I perioden efter 15 mar. (genåbning af lange kurser) beregnes statstilskuddet for de korte kurser ud fra tilmeldte på et tilsvarende afholdt kursus i tilsvarende periode i 2019. (For skoler, der ikke havde aktivitet i 2019, er det ud fra tilmeldte på tilsvarende afholdt kursus i skoleåret2020/2021).

Lange Kurser: (mere end 2 uger)

-Indtil genåbningen af de lange kurser 15. mar. 2021. sker beregningen af statstilskuddet ud fra antal tilmeldte elever pr. 29. dec. 2020.

-For tilmeldte dagelever og udenlandske elever, der efter 15/3 fortsat ikke kan deltage, beregnes statstilskuddet ud fra antal tilmeldte pr. 29/12.

-I beregningen af statstilskuddet indgår endvidere dagelever og udenlandske elever, som har tilmeldt sig et langt kursus i perioden fra den 29. december 2020 til den 15. marts 2021, ud fra antal tilmeldte elever pr. 15. marts 2021. (Ny bestemmelse).

-Sker der gensalg af dagelev-pladser, eller udenlandske elevers pladser, udløser alene de nye elever statstilskud.

13. april 2021

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside er der nu blevet åbnet for ansøgninger om kompensation for tabt egenbetaling for perioden fra 8. december 2020 og frem. På linket kan man læse retningslinjerne for puljen.
Med bekendtgørelse af 30. marts 2021 er puljen blevet forlænget frem til 30. april 2021.

Vedrørende afrapportering af tilskud fra kompensation for foråret 2020, er den officielle frist d. 30.juni 2021.

Se figuren "Beregningsoversigt vedr. tilskudspulje"

Hvis højskolen hjemsender medarbejdere i lukkeperioden kan skoler, hvor statstilskuddet udgør mindre end 50% af indtægterne søge lønkompensation på virk.dk.

For skoler med mere end 50% i statstilskud skal ansøgning om lønkompensation ske hos Slots- og Kulturstyrelsen ud fra de samme retningslinjer. Ordningen forventes på plads i Slots- og Kulturstyrelsen i løbet af marts måned, men retningslinjerne kan ses hos virk.dk.

Højskoler skal afsøge mulighederne for at søge lønkompensation og faste udgifter inden deltagerbetalingspuljen kan søges.

Der er 2 indgange for at søge lønkompensation - Ved Erhvervsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.

7. april 2021

Højskoler hvor statstilskuddet udgør mindre end 50 % af de samlede indtægter ansøger på virk.dk. Tilskudsadministrator er Erhvervsstyrelsen.

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af, at der har været forbud mod at holde skolen åben.

Der kan søges om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. For at kunne ansøge om lønkompensation skal skolen hjemsende minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere. Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som der søges lønkompensation for, og tælles ud fra antal uanset beskæftigelsesgrad.

Højskoler skal søge den generelle lønkompensationsordning og finde mere info om ordningen ved Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Afrapportering

Slutafregning for lønkompensation hos Erhversstyrelsen, marts – august 2020 og faste omkostninger, marts – juli 2020. Erhvervsstyrelsen har netop udsendt retningslinjer for indberetning af oplysninger og dokumentation ifm.  kompensationsordningerne. Erhvervsstyrelsen sender information til jeres digitale postkasse, når I kan indberette oplysninger og dokumentation. Sidste frist for indberetning er 31. maj 2021. 

Læs erhvervsstyrelsens vejledning (PDF)

Læs om slutafregning på virksomhedsguiden: 

Slutafregning Virk.dk selvbetjening: Selvbetjening i forbindelse med slutafregning

7. april 2021

Højskoler hvor statstilskuddet udgør mere end 50 % af de samlede indtægter ansøger hos Slots & Kulturstyrelsen. Tilskudsadministrator er Slots & Kulturstyrelsen

Retningslinjer for at søge om lønkompensation for over 50 % i statstilskud følger de retningslinjer, der er at finde på virk.dk.

Ansøgningsskemaet hos Slots & Kulturstyrelsen bliver tilgængeligt medio marts 2021. Lønkompensationsordningen kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under "kompensation til selvejende institutioner mv."

5. marts 2021 

FFD har forespurgt i Erhvervsstyrelsens afdeling for lønkompensation vedrørende timelønnede på korte kontrakter, men hvor de timelønnede kommer igen år efter år på fornyede kontrakter. 

Vedrørende spørgsmålet om ansættelser og kontrakter, så har Erhvervsstyrelsen ændret praksis ift. kontrakter, der løbende fornys. Hvis virksomheden kan dokumentere, at den ansatte har været ansat før den 7. december 2020 (med tidligere kontrakter) og uden afbrydelser i ansættelsesforholdet i løbet af kompensationsperioden, så kan man godt søge lønkompensation for den ansatte. Praksisændringen er kommet på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen vil imødekomme virksomheder, der i praksis har ansatte tilknyttet før skæringsdatoen, men hvor der forekommer ændringer i ansættelsesperioden. 

Medarbejderstaben opgøres pr. den 6. december 2020, når der søges til den generelle lønkompensationsordning ved Erhvervsstyrelsen.

7. april 2021

I forbindelse med den politiske aftale om hjælpepakker til højskoler, fremgår det, at der skal søges om kompensation for de faste omkostninger og lønomkostninger i relevant omfang.

"Kompensation for faste omkostninger kan søges af kulturinstitutioner mv. der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. i restriktionsperioden i forhold til en referenceperiode (i udgangspunktet den tilsvarende periode sidste år), uagtet om omsætningsnedgangen er relateret til specifikke COVID19-relaterede restriktioner. Tvangslukkede kulturinstitutioner mv., kan få dækning for faste omkostninger efter en trappemodel ud fra størrelsen på deres omsætningstab i kompensationsperioden"

Der er væsentlige forbedringer for kompensation for faste omkostninger ift. forårets model. Blandt andet ift. hvilken procentsats man kan få i kompensation (se under spørgsmål og svar på nedenstående link)

FFD har fået oplyst af Erhvervsstyrelsen, at for at kunne søge om 100 % kompensationsdækning for faste udgifter skal en ansøger være omfattet af denne specifikke bekendtgørelse, hvilket højskoler ikke er. Højskoler med under 50 % i statsstøtte skal søge den generelle ordning for faste omkostninger ved Erhvervsstyrelsen på baggrund af en omsætningsnedgang på minimum 30 %.

Ved ansøgning skal indtægter fra kompensation for tabt deltagerbetaling ikke medtages i opgørelsen for omsætningsnedgang. Derimod er det vurderingen at indtægter fra statstilskud skal medtages i opgørelsen for omsætningsnedgang.

Højskolen skal ansøge ud fra det på ansøgningstidspunktet senest godkendte regnskab. Hvis statstilskuddet går fra under 50 % til over 50 % ved senest godkendte regnskab vil Erhvervsstyrelsen henvise den ansøgende højskole til Kulturministeriets ordninger.

Læs mere om faste omkostninger på Virk.dk

Afrapportering

Slutafregning for lønkompensation hos Erhversstyrelsen, marts – august 2020 og faste omkostninger, marts – juli 2020. Erhvervsstyrelsen har netop udsendt retningslinjer for indberetning af oplysninger og dokumentation ifm.  kompensationsordningerne. Erhvervsstyrelsen sender information til jeres digitale postkasse, når I kan indberette oplysninger og dokumentation. Sidste frist for indberetning er 31. maj 2021. 

Læs erhvervsstyrelsens vejledning (PDF)

Læs om slutafregning på virksomhedsguiden

Slutafregning Virk.dk selvbetjening: Selvbetjening i forbindelse med slutafregning

 

3. marts 2021

For at kunne søge om 100 % kompensationsdækning for faste udgifter skal en ansøger være omfattet af denne specifikke bekendtgørelse, hvilket højskoler ikke er. Højskoler med under 50 % i statsstøtte skal søge den generelle ordning for faste omkostninger ved Erhvervsstyrelsen på baggrund af en omsætningsnedgang på minimum 30 %. 

Ved ansøgning skal indtægter fra kompensation for tabt deltagerbetaling ikke medtages i opgørelsen for omsætningsnedgang. Derimod er det vurderingen at indtægter fra statstilskud skal medtages i opgørelsen for omsætningsnedgang.

22. marts 2021

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledning om håndtering af smitte på bl.a. højskoler. Heri beskrives, hvordan en højskole skal agere, hvis der vises et positivt resultat på en corona test.

Er en elev testet positiv ved en hurtigtest, skal der, efter vejledningen, foretages en opfølgende PCR-test på eleven, mens nære kontakter til eleven skal isoleres indtil der forelægger en PCR-test, der enten be- eller afkræfter hurtigtestresultatet.

Da nære kontakter skal isoleres indtil PCR-test resultatet forelægger, er tidsaspektet på PCR-test af stor vigtighed for at undgå længere isolation end højst nødvendigt.

Gennem det offentlige kan et PCR-test resultat forelægge ca. 20 timer efter testen er foretaget.

Det er muligt at få et hurtigt svar på en PCR-test ved at henvendelse til en privat testudbyder som f.eks. Pentabase. Skoleindkøb har forhandlet en gunstig prisaftale på høj- og efterskolernes vegne med Pentabase. Her er det muligt at få svar på en PCR-test indenfor 2 timer efter testen er afleveret til laboratoriet.

Det er desuden en mulighed, at eleven ikke fysisk behøver få taget testen ved laboratoriet, men højskolens supervisor kan sende en spyttest fra eleven til laboratoriet. Laboratorierne ligger i Herlev, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg.

29. september 2020

Håndtering af smitteudbrud

FFD har udarbejdet er vejledning til håndtering af smitteudbrud af Covid-19 hos elever eller ansatte.

Vejledning ved smitteudbrud af Covid-19

Værnemidler

Ved behov for indkøb af f.eks. håndsprit, værnemidler og lignende kan Skoleindkøb kontaktes – af såvel medlemsskoler såvel som ikke-medlemsskoler.

Mundbind

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fra 24. marts ikke for ansatte og elever. Ansatte og elever har dog fortsat ret til at bære mundbind eller visir, hvis de ønsker det.

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fortsat for besøgende, oplægsholdere og andre personer, der er tilknyttet højskolen, men ikke ansat.

For eksterne oplægsholdere, undervisere og lignende gælder kravet dog ikke, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, idrætslokaler og lignende.

Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir er undtaget krav om brug af mundbind eller visir.

Der er krav om, at der på folkehøjskolerne opsættes information om kravet om at bruge mundbind/visir samt at folkehøjskolerne sikrer, at der kun gives adgang til besøgende, oplægsholdere og andre, hvis de bærer mundbind eller visir og at disse overholder kravet.

Læs mere om retningslinjerne for genåbning af lange kurser og Q&A fra Kulturministeriet.

Ved lovbestemte aktiviteter – undervisning samvær, personalemøder og også højskolens generalforsamling – er det de særlige retningslinjer for højskolerne, der skal følges.

Ved ikke lovbestemte aktiviteter – herunder udlejninger, offentlige møder mv. – er det de generelle retningslinjer, der følges.

Hvis der på skolen samtidig er højskoleaktivitet og ikke lovbestemt aktivitet, så er det FFDs tolkning, at hvis de to grupper ikke er adskilte, så er det de generelle retningslinjer, der er gældende for alle. Er der derimod ingen kontakt overhovedet mellem de to grupper, så kan højskoleaktiviteten forsat ske ud fra de særlige højskoleretningslinjer, mens gruppen udefra skal følge de generelle retningslinjer.

Alle højskoler må lave rundvisninger, så længe højskolen lever op til de almindeligt gældende retningslinjer for samfundet vedrørende fx afstand og hygiejne. Der må gerne annonceres for rundvisninger.

Her er foreningens vurdering: 

 • Lad kun få personer komme på besøg ad gangen.
 • Undgå kontakt mellem familiegrupper og de besøgende.
 • Et besøg bør således ikke kombineres med fællesspisning eller nogen form for fælles arrangement, selv om der fx er under ti personer.

Opdateret 14. april 2021

Højskoleophold betragtes igen som anerkendelsesværdigt formål pr. d. 21. april 2021.

Der er d. 13. april indgået en bred politisk aftale om en gradvis genåbning for rejser ind og ud af Danmark under hensyntagen til smitteudviklingen og regionale forhold, så den gradvise genåbning bliver sundhedsmæssig forsvarlig.

Af aftaleteksten fremgår at listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse udvides til blandt andet igen at omfatte højskoleophold som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse. Aftalen indebærer, at rejsevejledningerne bliver opdateret ugentligt på baggrund af smittesituationen i de enkelte lande og regioner. Det betyder, at hele verden fra den 21. april 2021 ikke længere vil være farvet rød, men bliver opdelt i gule, orange og røde lande og regioner.

I praksis betyder det, at elever der skal starte et højskoleophold, fra den 21. april, kan indrejse fra gule og orange lande. Elever der har fast bopæl i røde lande vil ikke kunne indrejse.

Udenrigsministeriet oplyser at der forventeligt på fredag den 16. april vil komme en melding om opdaterede resevejledninger fra den 21. april og at de herefter vil opdateres ugentligt, hver fredag. Skolerne skal selv holde øje med dette.

Efter gældende bekendtgørelse kan skolerne få tilskud for udenlandske elever, hvor restriktionerne forhindrer dem i indrejse. Det er vigtigt at skolerne sikrer sig dokumentation løbende herom. Se om statstilskud på ffd’s coronaside.

Se pressemeddelelsen her.

Læs aftaleteksten her.

Læs bilag 1 om anerkendelsesværdige formål.

Se rejsevejledningerne her.

Højskoleophold er frem til 21. april IKKE et anerkendelsesværdigt formål og højskoleelever kan IKKE rejse ind i landet.

Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark, kan altid rejse ind i Danmark - uanset formål. 

Udlændinge, der ikke har fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark, skal for at kunne indrejse i Danmark have et anerkendelsesværdigt formål. 

Læs mere på coronasmitte.dk

Oversigtsark over udenlandske elevers status for indrejse i Danmark 

Der vil ikke blive givet opholdstilladelser til højskoleophold indtil 21. april for 3. lands borgere. 

Udlændinge- og integrationsministeriet har forlænget den bekendtgørelse, der betyder, at der fra den 3. februar 2021 og frem til 15. april ikke vil blive givet opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark med mindre, ansøgeren allerede har lovligt ophold og befinder sig her i landet. Dette gælder blandt andet for studieophold (udlændingelovens § 9). Bekendtgørelsen gælder nu indtil 21. april. 

Hvis man meddeles afslag på baggrund af bekendtgørelsen, vil man samtidig få refunderet hele det sagsbehandlingsgebyr, man har betalt til SIRI. Hvis man meddeles afslag begrundet i, at man ikke opfylder betingelserne for at opnå opholdsgrundlag efter den givne ordning, vil der ikke ske tilbagebetaling af sagsbehandlingsgebyret betalt til SIRI.

Læs bekendtgørelsen her

SIRI melder nærmere ud om situationen fra d. 21. april 2021.

Behandling af ansøgninger - SIRI

(Særligt for elever der allerede befinder sig i landet, og som endnu ikke har opholdstilladelse eller opholdskort.)

 • Højskoleophold er midlertidigt suspenderet som anerkendelsesværdigt formål. 
 • SIRI giver ikke opholdstilladelse til 3. lands borgere.
 • SIRI behandler ansøgninger. Hvis højskolerne er lukkede behandler SIRI ud fra tilstrækkelige midler. Når højskolerne åbner kan SIRI igen behandle og give ophold på baggrund af højskoleophold.
 • EU borgere behøver ikke opholdstilladelse, hvis de er i Danmark under 90 dage. 
 • Elever der kommer fra 3 lande: Det er ikke muligt at forlænge visum når det udløber.

___

Unfortunatly, at the moment persons who are to attend a folk high school program in Denmark is not on the Danish police list of persons with a worthy purpose.

Find more information here

Afholdelse af generalforsamling

FFD har været i kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende de nærmere forhold om afholdelse af højskolens generalforsamling, og har modtaget følgende:

Under hensyn til de særlige krav og restriktioner der vedrører coronavirus, vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at folkehøjskolens bestyrelse kan udskyde generalforsamlingen, hvis denne ikke kan afvikles p.g.a. gældende restriktioner. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse vil så være fungerende, frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

Der kan være helt særlige tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke umiddelbart kan udsættes, for eksempel hvis generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport. I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at afholde generalforsamling digitalt, anvende fuldmagt eller brevstemme. Videomødetjenesten Zoom har en afstemningsfunktion (poll), som gør det ganske enkelt at afholde anonyme afstemninger på den digitale generalforsamling.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten.

 

Kontakt FFD’s rådgivningsteam

Hjælpepakker

Thor West Nielsen

Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.

Viggo Mellerup

Juridisk konsulent
Rådgivning og administration

Juridisk rådgivning, ansættelsesforhold.

På barsel til og med januar 2021

undefined 

 

Jakob Hvenegaard

Specialkonsulent
Udvikling

  

Genåbning

Elsebeth Gerner Nielsen

Generalsekretær
Sekretariatet

  

Lea Halkier

HR-konsulent og rådgiver
Rådgivning og administration

Teamkoordinator, rekruttering og medarbejderudvikling.

Rådgiver vedr. ansættelsesforhold samt barsels- og ferielovgivning.

Sara Skovborg Mortensen

International konsulent
Udvikling

Udvikling af internationale projekter og samarbejder. Rådgivning omkring internationale elever og forhold.

 

Søren Børsting

Udviklingskonsulent
Udvikling

Folkeoplysningspuljen, skoleudviklingspuljen, orlovsmidler - diverse kurser og efteruddannelse.

undefined 

Corona-relaterede nyheder