Coronavirus og højskolerne

Danmark er ramt af Coronavirus, og det udvikler sig hele tiden. FFD har lavet denne side til nyheder og tiltag fra myndighedernes side. Siden er primært en orientering til højskoler i Danmark. Højskolerne er lukket indtil 13. april

FFD holder sig løbende orienteret og opdaterer siden, når ny information bliver tilgængelig for foreningen. Vi opfordrer højskolerne til også at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Højskolernes situation

Læs status på spørgsmål om lukningen, elevbetaling, økonomisk støtte m.m. i forbindelse med Corona-bekæmpelsen.

Vi opdaterer informationerne herunder løbende.

Status på lukning

Højskolerne lukkes til og med 13. april


På baggrund af statsministerens melding på pressemøde 23. marts lukkes alle højskoler ned og elever og kursister sendes hjem.

Kurser, undervisning og elever

Opdateret 30. marts

Fjernundervisning er tilladt og sker på mange højskoler både i lukkede fora og online på sociale medier. 

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vær opmærksom på, at undervisningen sker i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

At lærere og andre, der medvirker, ikke er samlet mange mennesker på højskolen i en tæt gruppe. At de holder afstand til hinanden, så vi også virtuelt er med til at signalere, at man skal passe på hinanden og holde afstand, så vi kan undgå smitte.

Højskole for alle - online

Det er fantastisk at se alle de initiativer og den kreativitet højskolerne udviser. Med virtuelle morgensamlinger, inspirationsvideoer og alt muligt andet, som kan holde de hjemsendte højskoleelevers højskolehjerte varmt.

FFD deler alt det vi kan på Højskole for alle

Højskolernes Facebook side

Når eleverne ikke kan komme til højskolen, kommer højskolen til eleverne ... og resten af Danmark. #HøjskoleForAlle

Nyheder i forbindelse med corona på www.hojskolerne.dk 

Opdateret 23. marts

Elever hjemsendes til og med 13. april

På Statsministerens pressemøde kl 15.00 23. marts blev det annonceret at lukningen af højskolerne forlænges til 13. april. 

 

Opdateret 29. marts

Vi er, ved lov, blevet pålagt at lukke højskolerne ned og at sende eleverne hjem. Vi må henstille til, at alle følger loven.

Nogle højskoler har enkelte elever, som ikke har et hjem at komme hjem til, eller som ikke kan komme hjem til deres hjemland i den periode højskolen er lukket.

Vi har konsulteret Slots- og Kulturstyrelsen omkring det forhold, at skolerne lokalt har måttet vurdere, at enkelte elever, som ingen steder havde at tage hen, måtte blive tilbage på højskolen.  

Statsministeriet/ Børne- og Undervisningsministeriet har svaret på spørgsmålet:

Hvad skal der ske med elever på kostskoler eller andre skoler, hvor eleverne bor?

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler, herunder kostafdelinger på gymnasier. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne.

Lukningen skal ikke omfatte børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Det skal lokalt aftales, hvilke kostelever der bliver på skolen, og hvilke elever de kan sende hjem til deres forældre, indtil skolen genåbner.

 

Om internationale elever:

Info fra SIRI - Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende situationen:

1. Man kan få løbende information om konsekvenserne af coronavirus (COVID-19):

Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lavet hver sin informationsside, hvor du kan få information om, hvilke konsekvenser coronavirus (COVID-19) har for vores brugere, på 

nyidanmark.dk

www.nyidanmark.dk Corona

både dansk: www.nyidanmark.dk/COVID19SIRI og engelsk www.newtodenmark.dk/COVID19SIRI.

2. SIRI forsætter med at behandle ansøgninger om opholdstilladelse.

3. Uddannelsessteder skal huske at underrette Studiekontoret i Siri, hvis elever ikke er studieaktiv på studiet eller udmeldt af studiet. Vi vil derefter tage stilling til, om studieopholdstilladelsen skal inddrages. Underrettelser skal sendes via vores kontaktformular:

www.nyidanmark.dk - Kontaktformular

NB. SIRI har informeret os om, at så længe de studerende ikke er udmeldt af højskolen, betragtes de som studieaktive, i denne særlige situation.

Opdateret 20. marts

Højskolerne er blevet bedt om at lukke arbejdspladsen ned, ”mest muligt”.

Det centrale er, at modvirke risiko for smitte. Højskolen kan godt bede ansatte fortsætte med at løse arbejdsopgaver, imens højskolen er lukket. Vær opmærksomme på de generelle råd, om at holde afstand og at spritte/vaske hænder.

I det omfang opgaver kan løses hjemme, vil det være at foretrække. Ikke mindst i håbet om, at inddæmningen vil virke, og at den midlertidige lukning af skolerne kan ophøre hurtigt.

Skolen kan godt bede nogle medarbejdere, herunder TAP'ere, udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger.

Ansættelsesretlig rådgivning

Medarbejder- og kompetencestyrelsen (tidligere moderniseringsstyrelsen) har udarbejdet en Q&A (Ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19), som højskoler kan finde inspiration i.

Se Medarbejder- og kompetencestyrelsens Q&A 

(Se også boksen om Lønkompensation)

Lov og økonomi

Opdateret 18. marts:

Betragtes på lige fod med ”syge” elever

Det er fortsat meldingen fra ministeriet, at elever der er sendt hjem ifm skolelukningerne betragtes på lige fod med ”syge” elever, og dermed tæller med i grundlaget for statstilskud, så længe de fortsat er tilmeldt højskolen. Vi i gang med at afsøge, om vi også kan få tilskud til elever, der eventuelt måtte melde fra eller som ikke kan rejse ind i landet igen, indenfor det samme kursus.

Det svar afventer vi. 

Opdateret 27. marts

Lov L140 blev vedtaget af hele Folketinget i dag, og at loven giver Kulturministeriet hjemmel til at fravige reglerne om statstilskud på vores område.

Læs lovteksten L140

Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud, selv om Corona-krisen betyder, at elevtallet daler.

Højskolerne kan i 2020 modtage tilskud uafhængigt af antallet af betalende elever. Tilskuddet vil blive fastsat efter 2019-niveauet.

Alle højskolerne kan desuden bruge den ordning, der giver mulighed for at udskyde indbetalinger til Skat. Der arbejdes på at hente flere detaljer om ordningen. Ordningen meldes ud så snart foreningen kender den. 

 

Læs nyheden Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud,

 

Opdateret 30. marts

Pt er det meldingen af Slots- og Kulturstyrelsen, at de opfatter ”hjemsendelsesperioden” på linje med sygdom, administrativt.

Det betyder, at statstilskuddet opretholdes for de uger eleverne er hjemme, men også at statstilskuddet er betinget af, at der forefindes elevbetaling.

Det anbefales, at højskolerne ikke opkræver egenbetaling efter 1. april. Med mindre man har omfattende online undervisning, der retfærdiggør noget andet. Men at de to første uger var ’force majeure’ hvor der kun tilbagebetales for kosten.

Det er højskolens egen afgørelse, om man refunderer noget egenbetaling. Men vær opmærksom på, at den samlede egenbetaling over det fulde antal kursusuger IKKE må komme under minimum-egenbetalingskravet (1000 kr/ugen på kurser af mindst 12 ugers varighed og 1200 kr på kurser på under 12 ugers varighed).

Der er tæt kontakt til ministeriet og der arbejdes intensivt på en kompensationsordning, der meldes ud så snart den er kendt.

Opdateret 20. marts

Meldingen fra Slots- og Kulturstyrelsen er, at indtil videre betragtes de hjemsendte sps-elever som ’syge’ og det bevilgede tilskud fortsætter dermed - indtil videre.

Opdateret 29. marts

Ministeriet har meddelt, at fristen for indberetning af regnskabet for 2019 er udsat fra 30. april til 14. maj 2020. Der er tale om en foreløbig udsættelse, som STUK muligvis igen vil forlænge.

Opdateret 27. marts

Hvis statstilskudet er mindre end 50 % af de samlede udgifter, så kan højskolen betragte sig som en privat virksomhed.

Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskydes for afregningsmånederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder (gælder kun betalingsfristerne fra 30. april til og med 10. juli 2020).

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat, er omfattet af de lempede regler.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Fra: skat.dk hjemmeside

Det almindelige udgangspunkt efter dansk ret er, at hvis en sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale, kan køberen gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælgeren.

Ved en længerevarende forsinkelse vil køber typisk overveje at ophæve en aftale. Sælgeren kan som følge heraf i yderste konsekvens blive erstatningsansvarlig over for køberen som en konsekvens af sælgerens forsinkelse eller manglende levering. Ligeledes kan en køber blive erstatningsansvarlig over for en sælger, hvis køberen ikke er i stand til at modtage (og betale) for varen. 

Det kan dog forekomme, at en kontraktpart kan være ansvarsfri, hvis der indtræder en force majeure-situation. Det kommer bl.a. an på, hvilket lands regler en kontrakt er underlagt (lovvalg), og hvad der står i kontrakten.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Lønkompensation

Opdateret 26. marts

Højskoler med mere end 50 % statstilskud af de samlede udgifter kan ikke anvende ordningen.

Kontakt konsulent i Højskolernes Hus, Jakob Hvenegaard for vejedning omkring ordningen, jha@ffd.dk 40228725

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Hvem gælder ordningen?

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Offentlige virksomheder kan ikke anvende ordningen. Ordningen gælder tillige for foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes driftsudgifter i offentligt tilskud. Højskoler med mindre end 50 % statstilskud af de samlede udgifter kan anvende ordningen. 

  • Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020. 
  • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
  • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
  • Ansøgninger fra uge 13

Indberetning

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation 

Hent skema til indberetning

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn som følge af COVID-19/coronavirus.

Medarbejderne skal i ansøgningen og i den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde for hvilken periode, den forventer arbejdsmangel, dog maksimalt 3 måneder, som tidligst kan påbegyndes den 9. marts 2020, og som afsluttes senest den 9. juni 2020. Ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”.

Hjemsendelse med løn i henhold til lønkompensationsaftalen

Dansk Erhverv har udarbejdet en skabelon til brug ved hjemsendelser i forbindelse med lønkompensationsordningen.

Hent skabelon til brug ved hjemsendelse med lønkompensation

Ansøg på Virk.dk

Lønkompensationsordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020, men ansøgninger kan først modtages af Erhvervsstyrelsen i løbet af uge 13.

Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Virksomheden skal bl.a. oplyse om medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt afgive tro- og love erklæring om de indsendte oplysningers rigtighed.

Virksomheden vælger selv

Virksomheden vælger selv de medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen.

Medarbejdere i en tidsbegrænset stilling kan også omfattes af lønkompensationsordningen.

Alle medarbejdere, herunder, fleksjobbere, medarbejdere på barsel og sygemeldte kan omfattes af lønkompensationsordningen.

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at dette kan ske ved, at medarbejderne fastholdes i den dagpenge-/refusionsordning, som de er omfattet af, men at der samtidig kan ydes differencebetaling efter lønkompensationsordningen.

Kilde: virksomhedsguiden.dk og Dansk erhverv.

Fleksjobbere

For fleksjobbere efter gammel ordning skal virksomheden vælge, om man ønsker at fastholde tilskud eller overgå fuldt ud til lønkompensation. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.

I udvælgelsen af medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen, skal virksomheden overholde forskelsbehandlingslovgivningen.

Det anbefales, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er de sidste indenfor deres arbejdsområde, der hjemsendes.

Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere, den ønsker lønkompensation for?

Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. I det tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt. Det er formentlig en forudsætning, at virksomheden, efter at have taget medarbejdere tilbage, fortsat opfylder grænserne på minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden vil herefter skulle tilbagebetale den kompensation, der er modtaget for meget som følge af, at medarbejderne er kaldt tilbage før tid. Der vil ske rentetilskrivning af dette beløb. Hvordan dette vil ske og med hvilken rentesats, er endnu ikke oplyst.

Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan der ansøges igen.

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at under ”særlige omstændigheder” kan virksomheden tilbagekalde medarbejdere i en periode, hvorefter den kan indtræde i ordningen igen. I den periode, hvor medarbejderen er tilbage på arbejdet, skal virksomheden tilbagebetale overskydende kompensation. Det er dog aktuelt uafklaret, hvilke krav der stilles til disse særlige omstændigheder.

Minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte

For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19/coronavirus. En virksomhed anses efter ordningen for ekstraordinært ramt, hvis den står overfor, på grund af arbejdsmangel, at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der er ingen krav til virksomhedens størrelse ud over antallet/andelen af medarbejdere, der står over for opsigelser.

Hvilke medarbejdere er omfattet?

Ordningen omfatter både ikke-funktionærer (timelønnede) og funktionærer og fuldtids- og deltidsansatte.
Medarbejdere, som er i et bestående ansættelsesforhold, og derfor kan opsiges, kan blive omfattet af lønkompensationsordningen. En løsarbejder, der ikke får tildelt timer, er ikke omfattet af ordningen og er derfor heller ikke omfattet af afskedigelsesforbuddet.

Kilde: Dansk Erhverv

Fuld løn 

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af coronavirus/covid-19.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de vælger at undlade at afskedige medarbejderne eller undlade at hjemsende medarbejdere uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Enighed om midlertidig lønnedgang

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.

Ansøg for hele perioden - én gang

Virksomheden søger om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Virksomheden søger dermed for hele den periode, den ønsker at være omfattet af ordningen.

Udtrædelse og genansøgning

Selvom der er søgt for en længere periode, kan virksomheden godt træde ud af lønkompensationsordningen før, hvis situationen ændrer sig. Hvis der er søgt for kortere tid, og virksomheden efterfølgende vurderer, at der er brug for en forlængelse, skal der ansøges på ny.


Der gælder ikke nogen mindsteperiode for anvendelse af lønkompensationsordningen.

Fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Ja, lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere.

Hvis du har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Løntilskud til elever/lærlinge er på 90 % 

Der er nu indgået endelig aftale om at også elever/lærlinge kan indgå i lønkompensationsordningen. Det er forudsat at virksomheden i øvrigt opfylder betingelserne.

Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 % - dette gælder også for elever på funktionærområdet.

Det er en forudsætning at eleven/lærlingen modtager sin normale løn i hjemsendelsesperioden.

Feriedage

Eleven/læringen bidrager med op til 5 feriedage, på samme måde som øvrige medarbejdere der er omfattet af lønkompensationsordningen.

Når eleven er på skole

Virksomheden kan ikke få lønkompensation i perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, herunder som fjernundervisning. Her modtager virksomheden tilskud efter reglerne om AUB.

Uddannelsesansvar

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og således i udgangspunkt ikke hjemsender eleven/lærlingen, hvor det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.

En eventuel hjemsendelse forlænger ikke uddannelsestiden, med mindre det indstilles af det faglige udvalg.
Hvis eleven/lærlingen er i prøvetiden, suspenderes denne i perioden, hvor eleven er hjemsendt på lønkompensation.

Nej, alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Kilde: virksomhedsguiden.dk

Dog har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at det er muligt at hjemsende og dermed indberette forskellige perioder for de ansatte. Kilde: Dansk Erhverv

 

Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?

Ja, den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Skal min medarbejder have pension i lønkompensationsperioden?

Ja, medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, for at virksomheden kan opnå lønkompensation.

Dette inkluderer pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Må medarbejdere have bibeskæftigelse i hjemsendelsesperioden?

Hvis en medarbejder er hjemsendt under lønkompensationsordningen, skal vedkommende stå til rådighed for virksomheden og herved kunne møde på arbejde igen med dags varsel.

Medarbejderen vil som følge af dette ikke kunne påtage sig andet lønnet arbejde.

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at en medarbejder, der også forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, vil kunne fortsætte med dette, så længe omfanget af bijobbet ikke øges og i øvrigt er til hinder for, at medarbejderen kan møde igen på arbejde med dags varsel.

Dansk Erhverv vurderer, at medarbejderen kan udføre ulønnet frivilligt arbejde i forbindelse med hjemsendelsen.

Kilde: Dansk Erhverv

 

Må medarbejdere tage på uddannelse i lønkompensationsperioden?

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomheden eller medarbejderen.
Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden.

Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Kilde: Dansk Erhverv

 

Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode.

Eventuelt for meget udbetalt lønkompensation vil skulle tilbagebetales af virksomheden. Der vil blive tilskrevet renter for den periode, virksomheden ikke er berettiget til lønkompensation.

I virksomhedens dokumentation skal også indgå attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Er der ikke en faglig repræsentant, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.

Virksomheden vil af Erhvervsstyrelsen blive pålagt at anvende revisorbistand. Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier, f.eks. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko med videre. Der vil også kunne stilles krav om revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Kilde: Dansk Erhverv

Se også orientering  om corona til elever og kursister på

www.hojskolerne.dk/corona

Nyheder ifm Corona