Coronavirus og højskolerne

Danmark er ramt af Coronavirus, og det udvikler sig hele tiden. FFD har lavet denne side til nyheder og tiltag fra myndighedernes side. Siden er primært en orientering til højskoler i Danmark. Højskolerne kan åbne igen fra 27. maj.

FFD holder sig løbende orienteret og opdaterer siden, når ny information bliver tilgængelig for foreningen.

Højskolernes situation

Læs status på spørgsmål om genåbning, elevbetaling, økonomisk støtte m.m. i forbindelse med Corona-bekæmpelsen.

Vi opdaterer informationerne herunder løbende.

Genåbning af højskolerne

Hent retningslinierne for genåbning af højskolerne

Opdateret den 28. maj

Hent retningslinierne for genåbning af højskolerne

I genåbningen af folkehøjskolerne organiseres kursisterne/eleverne overordnet som følger:

 • Kursisterne/eleverne organiseres i familiegrupper. Anbefalingen om minimum 1 meters afstand fraviges for familiegrupperne.
 • Familiegruppen defineres efter skolens fysiske indretning på kursisternes/elevernes boområder, hvor man deler værelser, toiletter, bad og evt. lokalt opholdsareal.
 • En familiegruppe må omfatte ca. 8 elever/kursister.
 • Toilet- og badefaciliteter skal deles af færrest mulige elever/kursister. Hvor flere værelser deles om bade- og toiletfaciliteter, bør der fastsættes en fordeling (hvilke værelser/familie- grupper bruger hvilke toiletter/bad). 
 • Medarbejderne indgår ikke i familiegrupperne, og anbefalingen om minimum 1 meter mellem medarbejdere og kursisterne/elevernes skal så vidt muligt overholdes både i undervisningen og samværsdelen.
 • Kursister/elever, der selv vurderer at være i øget risiko for at blive smittet og alvorligt syg af Covid-19, bør placeres i separate familiegrupper, og her er anbefalingen at holde minimum 2 meters afstand. Den enkelte folkehøjskole bør – om muligt allerede forud for kursets (gen)start – informere kursisterne/eleverne om, hvordan skolen håndterer denne situation.
 • Omfanget af den enkelte folkehøjskoles faciliteter er afgørende for, hvor mange familiegrupper en folkehøjskole kan huse ad gangen.
 • Medarbejdere, der selv vurderer at være i øget risiko for at blive smittet og alvorligt syg af Covid-19, anbefales altid at holde minimum 2 meters aftand kusister/eleverne og andre medarbejdre mv.
 • Arbejdsgiverne/folkehøjskolerne opfordres i øvrigt til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.
 • Det påhviler til hver en tid højskolens ledelse at vurdere, om skolens undervisning og aktiviteter kan genemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Hvis dette ikke er muligt, må de pågældende aktiviteter undlades eller aflyses. 

Opdateret 26. maj

 • Lederen har, i samarbejde med de ansatte, inden for rammerne af lovgivningen og bestyrelsens beslutninger, ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til det lovregulerede formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse under
 • hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger.
 • Inden genåbning af de enkelte skoler skal der i samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter udarbejdes en beredskabsplan for genåbningen.
 • Planen skal som minimum indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, evt. hjemtransport samt tilsyn med og evt. hjælp til COVID 19-positive kursister
 • Forud for åbningen skal skolen sikre grundig rengøring af alle lokaler. Fælles kontaktpuntker identiceres og markeres inden åbning.  
 • Kursisterne opfordres til at ankomme i bil og/eller uden for myldretiden for at aflaste den offentlige transport.
 • Ankomst til skolen bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger.
 • Undervisningen påbegyndes med en instruktion af nærmere retningslinjer.
 • Elever/kursister skal forud for kursusstart orienteres om gældende retningslinjer
 • Enhver højskole har, i forhold til aktivitet og deltagere, mulighed for at stille krav om, at kursister/elever er testet negativ umiddelbart før ankomst til kursusstart.

Opdateret 26. maj

 • Kursister/elever, der har symptomer på Covid-19, skal hurtigst muligt tage hjem og blive testet.
 • Hvis man som kursist/elev har symptomer på COVID-19, og man ikke kan tage hjem med det samme, bør man isoleres på skolen, indtil man kan tage hjem.
 • Kursisten/eleven må vende tilbage til skolen, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
 • Syge kursister/elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Der indrettes særlige eneværelser på skolen hertil, hvor kursisten/elevn kan isoleres. Der rengøres dagligt med særligt fokus på kontaktpuntker, bad og toilet mv. Sengetøj og lign. vaskes ved 60 grader. Der skal være særligt fokus på afspritning/rengøring ifm. overlevering og afhentning af madbakker og lign. Se i øvrigt retningslinjer for rengøring nedenfor.
 • Der rengøres særligt grundigt, der hvor medarbejdere og kursister/elever, der har haft spymptomer på COVID-19, har opholdt sig. Sengetøj og lign. vaskes ved 60 grader.
 • Skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg kursist/elev, herunder handsker, visir og eventuelt beskyttelsesdragt. Værnemidler er dog ikke nødvendigt, hvis anbefalingen om 1-2 meters afstand følges.
  Bliver en kursist/elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle kursister/elever i familiegruppen hurtigst muligt tage hjem. Kursister/eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
 • Hvis en medarbejder har symptomer på COVID-19, skal medarbejderen tage hjem hurtigst muligt. Medarbejderen må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
 • Det bemærkes, at man regnes for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID-19 – både med og uden symptomer. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter testen er taget og anses herefter for smittefri. Dette gælder både kursister/elever og medarbejdere.
 • Der kan forekomme ændringer af retningslinjerne for håndtering af sygdom, når ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen foreligger.
  Skolen skal identificere kursistens/elevens nære kontakter. Kontakterne skal isoleres og testes jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dette .  

Opdateret 26. maj

 • Der skal sikres grundig håndvask og/eller afspritning af hænderne forud for måltider.
 • Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.
 • Familiegrupperne udgør kursisternes faste spisegrupper. Familiegrupper må ikke blandes. Kursisterne har faste pladser ved måltiderne.
 • Antallet af kursister i salen på samme tidspunkt må ikke være større end, at man kan overholde anbefalingen om afstand.
 • For at sikre min. 1 meters afstand mellem familiegrupperne ved spisning kan det være nødvendigt, at eleverne/kursisterne spiser forskudt af hinanden.
 • Maden serveres enten som portionsanretninger eller ved bordene. Buffeter kan betjenes af personale eller få udvalgte elever/kursister. Det er ligeledes muligt at tilbyde buffet med portionsanrettet mad.
 • Borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid.
 • Mellemmåltider serveres af enten personale eller af få udvalgte kursister/elever.
 • Kursisterne/eleverne kan deltage i madlavningen.

Opdateret 26. maj

Organisering af undervisningen og pædagogisk tilrettelagt samvær

 • De generelle anbefalinger til afstand på 1 meter gælder for alle elever/kursister, der ikke indbyrdes tilhører samme familiegruppe.
 • For aktiviteter med høj dråbeafgivelse, fx fællessang, følges anbefalingen om 2 meters afstand for alle elever/kursister, der ikke indbyrdes tilhører samme familiegruppe.
 • Anbefalingen om 2 meters afstand følges også af lærer/foredragsholder til første række.
 • Kursister kan med fordel placeres med ansigtet vendt i samme retning. Ved ansigtsvendte aktiviteter, herunder bordopstilling skal der ligeledes sikres 1 meters afstand. Dette gælder medmindre eleverne/kursisterne tilhører samme familiegruppe.
 • Der vil være aktiviteter eller situationer i undervisningen, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne. Dette gælder fx for kursister med handicap, som har brug for personlig hjælp for at kunne deltage i højskoleaktiviteterne på lige fod med de øvrige kursister.  
 • Undervisningen kan godt organiseres på tværs af familiegrupperne, så kursisterne kan deltage på niveauhold og indgå i valgfag på tværs.
 • Kursisterne/eleverne vasker hænder eller spritter hænder mellem lokaleskift.
 • Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • I værkstedsundervisning skal der i videst muligt omfang anvendes handsker.
 • Remedier, herunder værktøj, rengøres mellem hver brug. Alternativt anvendes personlige redskaber.
 • Ekskursioner skal afvikles under samme retningslinjer som der er gældende for det omgivende samfund, med mindre der er tale om afgrænsede rum/områder, der er forbeholdt skolens elever/kursister f.eks. i ekskursionsbusser, ophold i naturen eller særskilt reserverede lokaler.
 • Der henvises i øvrigt til Kultursministeriets retlingslinjer for genåbning af udendørsaktiviteter for idræts- og foreningslivet mv.

Opdateret 26. maj

 • Der skal være mindst 1 meter mellem sengene på værelset (målt fra næse til næse på de sovende, ikke mellem sengekanterne).
 • Kursisten har personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefaciliteter i tilknytning til værelset.
 • Udluftning skal ske mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter.
 • Rengøring dagligt af kontaktflader med vand og sæbe, bl.a. dør- og vindueshåndtag, stige til køjesenge, stikkontakter/lysafbrydere, bordoverflader, bordkanter og stolerygge.
 • Toiletter og håndvaske, der benyttes af flere værelser, rengøres to gange dagligt. 
 • Brusepladser svabes, og armaturer aftørres med papirserviet efter hver brug (se endvidere under ’Rengøring’).

Opdateret 26. maj

Udkast til retningslinier - endligelige retningslinier forventes klar i løbet af 26. maj

 • Skolen skal gennemgå alle rengøringsrutiner på skolen og tage de fornødne forholdsregler for at sikre, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til rengøring ift. at forhindre smitte.
 • Kursisterne/eleverne kan deltage i rengøringen, såfremt nærværende retningslinjer overholdes.
 • Rengøring med vand og sæbe er i udgangspunktet tilstrækkeligt.
 • Fælles toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Borde- og kontaktpunkter rengøres mindst to gange dagligt, fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter o.l.
 • Skraldespande tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Værelser ryddes op og rengøres dagligt.
 • Indendørs fællesarealer rengøres dagligt.

Opdateret 26. maj

 • Det skal præciseres overfor kursister/elever ,der forlader skolens matrikel, f.eks. ved indkøb og lignende, at de skal overholde de gældende retningslinjer for det øvrige samfund, herunder anbefalinger om afstand og forsamlingsbegrænsing.
 • Kursisterne/eleverne kan opfordres til, så vidt det er muligt,  at blive på skolen i weekenderne frem til sommerferien. Dette vil dog ikke gøre sig gældende for kursister på korte kurser. 

Opdateret 29. maj

Ja – alle højskoler må lave rundvisninger, så længe højskolen lever op til de almindeligt gældende retningslinjer for samfundet vedrørende fx afstand og hygiejne. Der må gerne annonceres for rundvisninger.

Her er foreningens vurdering: 

 • Lad kun få personer komme på besøg ad gangen.
 • Undgå kontakt mellem familiegrupper og de besøgende.
 • Et besøg bør således ikke kombineres med fællesspisning eller nogen form for fælles arrangement, selv om der fx er under ti personer.

Opdateret den 26. maj

Kulturministeriet er i færd med at udarbejde en bekendtgørelse, der giver højskolerne mulighed for i særlige tilfælde i forbindelse med åbningen af skolerne at søge Slots- og Kulturstyrelsen om dispensation fra lovkravet om mindst 21 undervisningstimer pr uge.

Opdateret 20. maj

Ved behov for indkøb af f.eks. håndsprit, værnemidler og lignende kan Skoleindkøb kontaktes – af såvel medlemsskoler såvel som ikke-medlemsskoler.

Sekretariatsleder i Skoleindkøb, Thomas Christensen kan kontaktes på Tlf 20775240.

 

Opdateret 11. maj

Eleverne kan vende tilbage til højskolen fra onsdag d. 27. maj

På baggrund af de seneste forhandlinger omkring en fremrykning af åbning af diverse tilbud på især kulturområdet, så kan højskolerne også åbne igen fra d. 27. maj.

Se regeringens udmelding om udvidelse af fase 2 i genåbningen

Opdateret 24. maj

Politiet har oplyst følgende:

 • Eleverne kan rejse ind fra den 27. maj. De skal ankomme så tæt på starttidspunktet for højskoleopholdet som muligt. Hvis de ankommer før dagen hvor højskoleopholdet starter, skal de kunne dokumentere og sandsynliggøre, at de ikke har kunnet ankomme senere.
 • Elevere skal medbringe et brev fra højskolen om, at de skal starte på højskolen, herunder start for opholdet. Det skal være på højskolens brevpapir.
 • Eleverne skal medbringe normal påkrævet dokumentation, eksempelvis pas, opholdskort, sundhedskort etc.
 • Et print fra politiets corona hjemmeside om at højskoleophold er et anerkendelsesværdigt formål, kan også være godt at have med. 

Se Politiets hjemmeside om Covid 19 i Danmark 

Under anerkendelsesværdigt formål står der: Personer, der skal på højskoleophold i Danmark

Kurser, undervisning og elever - under lukningen

Opdateret 31. marts

FFD har fået følgende svar:

Slots- og kulturstyrelsen kan godkende, at igangværende kurser kan forlænges i et tidsrum der maksimalt svarer til den periode, hvor højskolen, af myndigheder har været pålagt nedlukning p.g.a. Covid 19 krisen.

Opdateret 30. marts

Fjernundervisning er tilladt og sker på mange højskoler både i lukkede fora og online på sociale medier. 

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vær opmærksom på, at undervisningen sker i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

At lærere og andre, der medvirker, ikke er samlet mange mennesker på højskolen i en tæt gruppe. At de holder afstand til hinanden, så vi også virtuelt er med til at signalere, at man skal passe på hinanden og holde afstand, så vi kan undgå smitte.

Højskole for alle - online

Det er fantastisk at se alle de initiativer og den kreativitet højskolerne udviser. Med virtuelle morgensamlinger, inspirationsvideoer og alt muligt andet, som kan holde de hjemsendte højskoleelevers højskolehjerte varmt.

FFD deler alt det vi kan på Højskole for alle

Højskolernes Facebook side

Når eleverne ikke kan komme til højskolen, kommer højskolen til eleverne ... og resten af Danmark. #HøjskoleForAlle

Nyheder i forbindelse med corona på www.hojskolerne.dk 

Opdateret 29. marts

Vi er, ved lov, blevet pålagt at lukke højskolerne ned og at sende eleverne hjem. Vi må henstille til, at alle følger loven.

Nogle højskoler har enkelte elever, som ikke har et hjem at komme hjem til, eller som ikke kan komme hjem til deres hjemland i den periode højskolen er lukket.

Vi har konsulteret Slots- og Kulturstyrelsen omkring det forhold, at skolerne lokalt har måttet vurdere, at enkelte elever, som ingen steder havde at tage hen, måtte blive tilbage på højskolen.  

Statsministeriet/ Børne- og Undervisningsministeriet har svaret på spørgsmålet:

Hvad skal der ske med elever på kostskoler eller andre skoler, hvor eleverne bor?

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler, herunder kostafdelinger på gymnasier. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne.

Lukningen skal ikke omfatte børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Det skal lokalt aftales, hvilke kostelever der bliver på skolen, og hvilke elever de kan sende hjem til deres forældre, indtil skolen genåbner.

 

Om internationale elever:

Info fra SIRI - Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende situationen:

1. Man kan få løbende information om konsekvenserne af coronavirus (COVID-19):

Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lavet hver sin informationsside, hvor du kan få information om, hvilke konsekvenser coronavirus (COVID-19) har for vores brugere, på 

nyidanmark.dk

www.nyidanmark.dk Corona

både dansk: www.nyidanmark.dk/COVID19SIRI og engelsk www.newtodenmark.dk/COVID19SIRI.

2. SIRI forsætter med at behandle ansøgninger om opholdstilladelse.

3. Uddannelsessteder skal huske at underrette Studiekontoret i Siri, hvis elever ikke er studieaktiv på studiet eller udmeldt af studiet. Vi vil derefter tage stilling til, om studieopholdstilladelsen skal inddrages. Underrettelser skal sendes via vores kontaktformular:

www.nyidanmark.dk - Kontaktformular

NB. SIRI har informeret os om, at så længe de studerende ikke er udmeldt af højskolen, betragtes de som studieaktive, i denne særlige situation.

Opdateret 20. marts

Højskolerne er blevet bedt om at lukke arbejdspladsen ned, ”mest muligt”.

Det centrale er, at modvirke risiko for smitte. Højskolen kan godt bede ansatte fortsætte med at løse arbejdsopgaver, imens højskolen er lukket. Vær opmærksomme på de generelle råd, om at holde afstand og at spritte/vaske hænder.

I det omfang opgaver kan løses hjemme, vil det være at foretrække. Ikke mindst i håbet om, at inddæmningen vil virke, og at den midlertidige lukning af skolerne kan ophøre hurtigt.

Skolen kan godt bede nogle medarbejdere, herunder TAP'ere, udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger.

Ansættelsesretlig rådgivning

Medarbejder- og kompetencestyrelsen (tidligere moderniseringsstyrelsen) har udarbejdet en Q&A (Ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19), som højskoler kan finde inspiration i.

Se Medarbejder- og kompetencestyrelsens Q&A 

(Se også boksen om Lønkompensation)

Lov og økonomi

Opdateret 16. april

Statstilskud

Der arbejdes intensivt på en model for afregning af statstilskuddet før og efter hjemsendelsen af elever.

Den endelige udformning af modellen vil blive meldt officielt ud af Kulturministeriet, forhåbentlig i begyndelse af uge 17 (20. april).

Der er tæt kontakt til ministeriet og ordningen meldes ud, så snart den er kendt.

Opdateret 16. april

Lov L140 blev vedtaget af hele Folketinget 19. marts, og at loven giver Kulturministeriet hjemmel til at fravige reglerne om statstilskud på vores område.

Læs lovteksten L140

Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud, selv om Corona-krisen betyder, at elevtallet daler.

Højskolerne kan i 2020 modtage tilskud uafhængigt af antallet af betalende elever. Ministeriet arbejder på en model for hvordan tilskuddet fastsættes. Modellen forventes klar i begyndelsen af uge 17 (20. april). Modellen meldes ud så snart, den er kendt.

Alle højskolerne kan desuden bruge den ordning, der giver mulighed for at udskyde indbetalinger til Skat. Der arbejdes på at hente flere detaljer om ordningen. Ordningen meldes ud så snart foreningen kender den. 

 

Læs nyheden Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud,

 

Opdateret 26. maj

Som meddelt er perioden for ansøgning om kompensation for tabt egenbetaling forlænget fra 8/6 til 8/7, og Slots- og Kulturstyrelsen meddeler, at de ser frem snarest at modtage ansøgerne fra skolerne, da man gerne vil danne sig et billede af omfanget.

Kulturministeren og kulturudvalget garanterer en ordning, der skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for indtil 90 pct. for den tabte deltagerbetaling under nedlukning af aktivitet i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af Covid-19-smitte.

 

Der er vedtaget en kompensationsordning for tabt egenbetaling for den del, der hører under højskoleloven. 

Find kompensationsordningen på styrelsens hjemmeside 

Se figuren
"Beregningsoversigt vedr. tilskudspulje"
i større størrelse

Opdateret 26. maj

Slots- og Kulturstyrelsen har bekræftet, at afskrivninger kan indgå i opgørelsen af de faktiske udgifter, når skoler I forbindelse med ansøgning om kompensation for tabt deltagerbetaling skal opgøre de faktiske udgifter, som kompensationen ikke kan overstige.

Opdateret 21. april

Der er vedtaget en kompensationsordning for tabt egenbetaling, for den del, der ligger inden for højskoleloven. 

Ordningen blev meldt ud 21. april.

Se kompensationsordning på slks.dk

Kulturministeriet har oprettet en Corona-hotline: 33 74 50 00  

Refusion af elevbetaling

Det anbefales, at højskolerne refunderer elevbetalingen 100% alt andet lige, og med mindre fjernundervisning har et omfang, eller I giver andre former for kompensation som taler imod 100%.

Der er tæt kontakt til ministeriet og der arbejdes intensivt på en kompensationsordning, der meldes ud så snart den er kendt.

Opdateret 26. marts

Kulturministeriet er tæt på at kunne udstede en bekendtgørelse, der sikrer specialpædagogisk støtte til elever med handicap (SPS) på trods af, at højskoler som i led i forebyggelse af Covid-19-smitte i vidt omfang ikke har haft aktiviteter på skolerne under skolernes lukning.

Opdateret 2. april

Ministeriet har meddelt, at fristen for indberetning af regnskabet for 2019 er udsat fra 30. april til 14. maj 2020. Der er tale om en foreløbig udsættelse, som STUK muligvis igen vil forlænge.

----

Afholdelse af skolernes generalforsamling i nuværende situation - Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst følgende:

De helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at højskolernes bestyrelser kan udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse er fungerende frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten.”

Opdateret 27. marts

Hvis statstilskudet er mindre end 50 % af de samlede udgifter, så kan højskolen betragte sig som en privat virksomhed.

Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskydes for afregningsmånederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder (gælder kun betalingsfristerne fra 30. april til og med 10. juli 2020).

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat, er omfattet af de lempede regler.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Fra: skat.dk hjemmeside

Det almindelige udgangspunkt efter dansk ret er, at hvis en sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale, kan køberen gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælgeren.

Ved en længerevarende forsinkelse vil køber typisk overveje at ophæve en aftale. Sælgeren kan som følge heraf i yderste konsekvens blive erstatningsansvarlig over for køberen som en konsekvens af sælgerens forsinkelse eller manglende levering. Ligeledes kan en køber blive erstatningsansvarlig over for en sælger, hvis køberen ikke er i stand til at modtage (og betale) for varen. 

Det kan dog forekomme, at en kontraktpart kan være ansvarsfri, hvis der indtræder en force majeure-situation. Det kommer bl.a. an på, hvilket lands regler en kontrakt er underlagt (lovvalg), og hvad der står i kontrakten.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Lønkompensation

Ordningen giver lønkompensation for hjemsendte medarbejdere vedrørende perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. For at kunne ansøge om lønkompensation skal skolen hjemsende minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere. Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som der søges lønkompensation for, og tælles ud fra antal uanset beskæftigelsesgrad.

Der er 2 indgange for at søge lønkompensation.

Mere eller mindre end 50 % statstilskud

Statstilskud under 50 %

Højskoler hvor statstilskuddet udgør mindre end 50 % af de samlede udgifter ansøger på virk.dk. Tilskudsadministrator er Erhvervsstyrelsen.

Ansøg på Virk.dk

Statstilskud over 50 %

Højskoler hvor statstilskuddet udgør tager mere end 50 % af de samlede udgifter ansøger hos Slots & Kulturstyrelsen. Tilskudsadministrator er Slots & Kulturstyrelsen

Statstilskud under 50 %

Opdateret 15. april

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Hvem gælder ordningen?

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Offentlige virksomheder kan ikke anvende ordningen. Ordningen gælder tillige for foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes driftsudgifter i offentligt tilskud. Højskoler med mindre end 50 % statstilskud af de samlede udgifter kan anvende ordningen. 

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. 
 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Ansøgninger fra uge 13

Indberetning

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen via indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation 

Hent skema til indberetning

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn som følge af COVID-19/coronavirus.

Medarbejderne skal i ansøgningen og i den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde for hvilken periode, den forventer arbejdsmangel, dog maksimalt 3 måneder, som tidligst kan påbegyndes den 9. marts 2020, og som afsluttes senest den 8. juni 2020. Ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”.

Hjemsendelse med løn i henhold til lønkompensationsaftalen

Dansk Erhverv har udarbejdet en skabelon til brug ved hjemsendelser i forbindelse med lønkompensationsordningen.

Hent skabelon til brug ved hjemsendelse med lønkompensation

Kontakt

Kontakt konsulent i Højskolernes Hus, Jakob Hvenegaard for vejledning omkring ordningen, jha@ffd.dk 40228725

Ansøg på Virk.dk

Lønkompensationsordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020, men ansøgninger kan først modtages af Erhvervsstyrelsen i løbet af uge 13.

Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Virksomheden skal bl.a. oplyse om medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt afgive tro- og love erklæring om de indsendte oplysningers rigtighed. 

Virksomheden vælger selv

Virksomheden vælger selv de medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen.

Medarbejdere i en tidsbegrænset stilling kan også omfattes af lønkompensationsordningen.

Alle medarbejdere, herunder, fleksjobbere, medarbejdere på barsel og sygemeldte kan omfattes af lønkompensationsordningen.

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at dette kan ske ved, at medarbejderne fastholdes i den dagpenge-/refusionsordning, som de er omfattet af, men at der samtidig kan ydes differencebetaling efter lønkompensationsordningen.

Kilde: virksomhedsguiden.dk og Dansk erhverv.

Fleksjobbere

For fleksjobbere efter gammel ordning skal virksomheden vælge, om man ønsker at fastholde tilskud eller overgå fuldt ud til lønkompensation. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.

I udvælgelsen af medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen, skal virksomheden overholde forskelsbehandlingslovgivningen.

Det anbefales, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er de sidste indenfor deres arbejdsområde, der hjemsendes.

Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere, den ønsker lønkompensation for?

Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. I det tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt. Det er formentlig en forudsætning, at virksomheden, efter at have taget medarbejdere tilbage, fortsat opfylder grænserne på minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden vil herefter skulle tilbagebetale den kompensation, der er modtaget for meget som følge af, at medarbejderne er kaldt tilbage før tid. Der vil ske rentetilskrivning af dette beløb. Hvordan dette vil ske og med hvilken rentesats, er endnu ikke oplyst.

Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan der ansøges igen.

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at under ”særlige omstændigheder” kan virksomheden tilbagekalde medarbejdere i en periode, hvorefter den kan indtræde i ordningen igen. I den periode, hvor medarbejderen er tilbage på arbejdet, skal virksomheden tilbagebetale overskydende kompensation. Det er dog aktuelt uafklaret, hvilke krav der stilles til disse særlige omstændigheder.

Minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte

For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19/coronavirus. En virksomhed anses efter ordningen for ekstraordinært ramt, hvis den står overfor, på grund af arbejdsmangel, at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der er ingen krav til virksomhedens størrelse ud over antallet/andelen af medarbejdere, der står over for opsigelser.

Hvilke medarbejdere er omfattet?

Ordningen omfatter både ikke-funktionærer (timelønnede) og funktionærer og fuldtids- og deltidsansatte.
Medarbejdere, som er i et bestående ansættelsesforhold, og derfor kan opsiges, kan blive omfattet af lønkompensationsordningen. En løsarbejder, der ikke får tildelt timer, er ikke omfattet af ordningen og er derfor heller ikke omfattet af afskedigelsesforbuddet.

Kilde: Dansk Erhverv

Opdateret 7. maj

Spørgsmål:

Kan puljen til lønkompensation søges med tilbagevirkende kraft (hvis medarbejdere fx har afviklet feriefridage eller har holdt fri)

Svar:

Ja, du skal kun søge kompensation for dine medarbejdere i den periode, de er hjemsendt inden for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni. Dermed også bagudrettet for medarbejdere der opfylder betingelserne for at få 

Fuld løn 

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af coronavirus/covid-19.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de vælger at undlade at afskedige medarbejderne eller undlade at hjemsende medarbejdere uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Enighed om midlertidig lønnedgang

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.

Ansøg for hele perioden - én gang

Virksomheden søger om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Virksomheden søger dermed for hele den periode, den ønsker at være omfattet af ordningen.

Udtrædelse og genansøgning

Selvom der er søgt for en længere periode, kan virksomheden godt træde ud af lønkompensationsordningen før, hvis situationen ændrer sig. Hvis der er søgt for kortere tid, og virksomheden efterfølgende vurderer, at der er brug for en forlængelse, skal der ansøges på ny.


Der gælder ikke nogen mindsteperiode for anvendelse af lønkompensationsordningen.

For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Det maksimale beløb reduceres forholdsmæssigt, hvis medarbejderen arbejder mindre end 37 timer.

Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kr. per medarbejder/md. Det gælder både for dem, der har søgt, og dem, der påtænker at søge om lønkompensation. Til dig, der endnu ikke har søgt, opfordrer vi dig til at vente, til vi har opdateret ansøgningsblanketten. Hvis du allerede har søgt, skal du ikke gøre noget nu.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Ja, lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere.

Hvis du har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Løntilskud til elever/lærlinge er på 90 % 

Der er nu indgået endelig aftale om at også elever/lærlinge kan indgå i lønkompensationsordningen. Det er forudsat at virksomheden i øvrigt opfylder betingelserne.

Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 % - dette gælder også for elever på funktionærområdet.

Det er en forudsætning at eleven/lærlingen modtager sin normale løn i hjemsendelsesperioden.

Feriedage

Eleven/læringen bidrager med op til 5 feriedage, på samme måde som øvrige medarbejdere der er omfattet af lønkompensationsordningen.

Når eleven er på skole

Virksomheden kan ikke få lønkompensation i perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, herunder som fjernundervisning. Her modtager virksomheden tilskud efter reglerne om AUB.

Uddannelsesansvar

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og således i udgangspunkt ikke hjemsender eleven/lærlingen, hvor det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.

En eventuel hjemsendelse forlænger ikke uddannelsestiden, med mindre det indstilles af det faglige udvalg.
Hvis eleven/lærlingen er i prøvetiden, suspenderes denne i perioden, hvor eleven er hjemsendt på lønkompensation.

Nej, alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Kilde: virksomhedsguiden.dk

Dog har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at det er muligt at hjemsende og dermed indberette forskellige perioder for de ansatte. Kilde: Dansk Erhverv

 

Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?

Ja, den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Skal min medarbejder have pension i lønkompensationsperioden?

Ja, medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, for at virksomheden kan opnå lønkompensation.

Dette inkluderer pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Må medarbejdere have bibeskæftigelse i hjemsendelsesperioden?

Hvis en medarbejder er hjemsendt under lønkompensationsordningen, skal vedkommende stå til rådighed for virksomheden og herved kunne møde på arbejde igen med dags varsel.

Medarbejderen vil som følge af dette ikke kunne påtage sig andet lønnet arbejde.

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at en medarbejder, der også forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, vil kunne fortsætte med dette, så længe omfanget af bijobbet ikke øges og i øvrigt er til hinder for, at medarbejderen kan møde igen på arbejde med dags varsel.

Dansk Erhverv vurderer, at medarbejderen kan udføre ulønnet frivilligt arbejde i forbindelse med hjemsendelsen.

Kilde: Dansk Erhverv

 

Må medarbejdere tage på uddannelse i lønkompensationsperioden?

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomheden eller medarbejderen.
Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden.

Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Kilde: Dansk Erhverv

 

Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode.

Eventuelt for meget udbetalt lønkompensation vil skulle tilbagebetales af virksomheden. Der vil blive tilskrevet renter for den periode, virksomheden ikke er berettiget til lønkompensation.

I virksomhedens dokumentation skal også indgå attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Er der ikke en faglig repræsentant, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.

Virksomheden vil af Erhvervsstyrelsen blive pålagt at anvende revisorbistand. Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier, f.eks. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko med videre. Der vil også kunne stilles krav om revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Kilde: Dansk Erhverv

Statstilskud over 50 %

Opdateret 16. april

Der arbejdes intensivt på en model for afregning af statstilskuddet før og efter hjemsendelsen af elever.

Den endelige udformning af modellen vil blive meldt officielt ud af Kulturministeriet, forhåbentlig i begyndelse af uge 17 (20. april).

Der er tæt kontakt til ministeriet og ordningen meldes ud, så snart den er kendt.

Faktaark Slots & Kulturstyrelsen om lønkompensation.

Opdateret 16. april

Tilskudsadministrator er Slots & Kulturstyrelsen. 

Den endelige udformning af modellen vil blive meldt officielt ud af Kulturministeriet, forhåbentlig i begyndelse af uge 17 (20. april).

Der er tæt kontakt til ministeriet og ordningen meldes ud, så snart den er kendt.

 

FFD’s rådgivningsteam i forhold til Corona-relaterede spørgsmål

Hjælpepakker

Thor West Nielsen

Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.

Jakob Hvenegaard

Specialkonsulent
Udvikling

  

Viggo Mellerup

Juridisk konsulent
Rådgivning og administration

Juridisk rådgivning, ansættelsesforhold.
undefined 

Genåbning

Elsebeth Gerner Nielsen

Generalsekretær
Sekretariatet

  

Lea Halkier

HR-konsulent
Rådgivning og administration

Søren Børsting

Udviklingskonsulent
Udvikling

Folkeoplysningspuljen, skoleudviklingspuljen, orlovsmidler - diverse kurser og efteruddannelse.

undefined 

Sara Skovborg Mortensen

International konsulent
Udvikling

Rådgivning vedrørende udenlandske elever.

undefined 

Se også orientering  om corona til elever og kursister på

www.hojskolerne.dk/corona

Nyheder ifm Corona