Coronavirus og højskolerne

OPDATERING 20.01.21: Politisk aftale sikrer højskolerne statstilskuddet og kompensation for tab på egenbetaling under den pålagte nedlukning
  

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse

Læs aftalen vedrørende kompensationsordning for folkehøjskoler

Danmark er ramt af Coronavirus, og det udvikler sig hele tiden. FFD har lavet denne side til nyheder og tiltag fra myndighedernes side. Siden er primært en orientering til højskoler i Danmark.

FFD holder sig løbende orienteret og opdaterer siden, når ny information bliver tilgængelig for foreningen.

Højskolernes aktuelle situation

13. januar 2021

Elever og kursister på folkehøjskoler er hjemsendt til og med 7. februar 2021. Der er dog enkelte undtagelser herfor:

 • Elever og kursister, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven eller kursisten, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Elever og kursister, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.
 • Hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven eller kursisten ikke hjemsendes.
 • Hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på skolen.

Genåbning af Lønkompensation

Da højskolerne igen er blevet lukket med baggrund i Covid19, er der tilsvarende blevet åbnet for mulighed for lønkompensation i lukkeperioden.

Hvis højskolen hjemsender medarbejdere i lukkeperioden frem til 8. februar kan skoler, hvor statstilskuddet udgør mindre end 50% af indtægterne søge lønkompensation på virk.dk (se retningslinjerne her).

For skoler med mere end 50% i statstilskud skal ansøgning om lønkompensation ske hos Slots- og Kulturstyrelsen ud fra de samme retningslinjer. Ordningen forventes på plads i Slots- og Kulturstyrelsen i løbet af januar måned, men retningslinjerne kan ses hos virk.dk.

Der er 2 indgange for at søge lønkompensation.

Mere eller mindre end 50 % statstilskud

Statstilskud under 50 %

Højskoler hvor statstilskuddet udgør mindre end 50 % af de samlede indtægter ansøger på virk.dk. Tilskudsadministrator er Erhvervsstyrelsen.

Statstilskud over 50 %

Højskoler hvor statstilskuddet udgør tager mere end 50 % af de samlede indtægter ansøger hos Slots & Kulturstyrelsen. Tilskudsadministrator er Slots & Kulturstyrelsen

 

Statstilskud under 50 %

Opdateret 5. januar 2021

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af, at der har været forbud mod at holde skolen åben.

Lønkompensation for den forlængede periode 9. december 2020 til 17. januar 2021. Der kan søges om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. For at kunne ansøge om lønkompensation skal skolen hjemsende minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere. Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som der søges lønkompensation for, og tælles ud fra antal uanset beskæftigelsesgrad.

Der kan søges om lønkompensation, da højskolen har været lukket ved forbud i perioden. 30 % eller flere af medarbejderne eller mere end 50 ansatte er hjemsendt med fuld løn. 

Højskoler der modtager mindre end 50 % statstilskud af de samlede udgifter kan anvende ordningen. Højskoler der modtager mere end 50 % i statstilskud søger Slots & Kulturstyrelsen

 • Kompensationsordningen vil gælde fra den 9. december 2020 til og med den 17. januar 2021
 • Hjemsendte arbejder ikke i perioden.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet. Ansøgningsfrist den 12. februar 2021
 • Ansatte får fuld løn i perioden.
 • Da perioden løber over juleferien, vil der være 3 dage, hvor der ikke kan søges om lønkompensation på denne ordning.
 • Man afskediger ikke ansatte i perioden som følge af økonomiske forhold.
 • Der gælder ikke nogen mindsteperiode for anvendelse af lønkompensationsordningen.

Ansøgningsskema om lønkompensation findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af skolens oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn.

Det er skolens forstander, der søger med NemID. Revisor kan ikke tage sig af ansøgningen. Ansøgningsfrist den 12. februar 2021.

Hav følgende parat om de hjemsendte medarbejdere:

 •        CPR-nummer
 •        Ansættelsesforhold
 •        Løn
 •        Beskæftigelsesgrad
 •        hjemsendelsesperiode for hver hjemsendt ansat

Ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”.

Som noget nyt kan man søge for hele virksomheden (CVR) eller på underliggende produktionsenheder (p-enheder) i virksomheden. Hvis man søger på CVR er det for hele virksomheden. Hvis man søger for p-enhed er det 30 % hjemsendte pr. p-enhed.

Virksomheden vælger selv

Virksomheden vælger selv de medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen. De mindst 30 % hjemsendte er personer og ikke årsværk. Medarbejdere, som er i et bestående ansættelsesforhold, og derfor kan opsiges, kan blive omfattet af lønkompensationsordningen. En løsarbejder, der ikke får tildelt timer, er ikke omfattet af ordningen og er derfor heller ikke omfattet af afskedigelsesforbuddet

Ordningen omfatter funktionærer, ikke-funktionærer (timelønnede), fuldtids- og deltidsansatte og lærlinge/elever. 

Medarbejdere i en tidsbegrænset stilling kan også omfattes af lønkompensationsordningen.

Alle medarbejdere, herunder, fleksjobbere, medarbejdere på barsel og sygemeldte kan tælles med i opgørelsen over mindst 30 % hjemsendte medarbejdere. 

Man kan ikke modtage lønkompensation for en ansat, hvis den ansatte samtidig modtager anden type offentligt tilskud eller refusion. 

For ansatte der modtager offentligt tilskud: 

For følgende ordninger gælder, at såfremt du i øvrigt lever op til reglerne, kan du modtage lønkompensation for ansatte:  

 • Fleksjobbere, hvis du søger for den reelle lønudgift (virksomhedens lønudgiften fratrukket refusion/offentligt tilskud)  

 • I løntilskuds-, voksenlærlinge- og jobrotationsordningen, hvis du afmelder det tilskud/refusion, du som arbejdsgiver modtager for medarbejderen  

Det er ikke muligt at afmelde sig følgende ordninger, og du har derfor ikke mulighed for at få lønkompensation for medarbejdere, der modtager følgende ydelser:  

 • Sygedagpenge- og barselsdagpengerefusion  

 • Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb  

 • Isbryderordningen (løntilskud) efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. 

Fleksjobbere

Du kan inkludere ansatte i fleksjob i din ansøgning og søge for den reelle lønudgift. Det vil sige, at du skal angive den lønudgift du har, efter du har modtaget refusion. 

 • Fleksjobbere under den nye ordning er omfattet for den del af lønnen, som virksomheden giver i løn, da fleksjobberen selv modtager tilskuddet direkte fra kommunen. 
 • Fleksjobbere under den gamle ordning er omfattet for den del af lønnen, som virksomheden ikke modtager tilskud til, da virksomheden modtager tilskuddet direkte fra kommunen. 

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

De 30 % er på personer. Det dækker også timelærere, der har timeniveau eller lønniveau indskrevet i kontrakten.

Der kan ikke søges lønkompensation for løsarbejdere, der ikke har indskrevet timeniveau eller lønniveau i sin kontrakt. Løsarbejdere der har en kontrakt uden lønniveau eller timeniveau kan godt indgå i opgørelsen på de 30 %, hvis der kan vises en fast tilknytning til skolen.

Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. I det tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt. Det er over perioden, at der er over 30 % hjemsendte, så der kan være dage hvor medarbejdere er delvist hjemsendt.

Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan der ansøges igen.

Når der søges om lønkompensation, udfyldes i feltet under kalenderen i ansøgningsskemaet på erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvilke dage der er undtaget for hjemsendelse.

Opdateret 19. januar

Der kan søges lønkompensation for medarbejdere der har en ansættelseskontrakt indgået før den 7. december 2020. Medarbejdere der har en kontrakt indgået herefter kan der ikke søges for.

Vær opmærksom på, kravet om, at der ikke samtidig må ske afskedigelser med økonomisk baggrund tolkes stramt, og at det kan medføre tab af hele lønkompensationen. Det gælder også afskedigelse af ansatte, som man af forskellige årsager ikke kan søge kompensation for, herunder nyansatte. Afskedigelse af medarbejdere gælder både medarbejdere der er hjemsendt og medarbejdere der ikke er hjemsendt.

Ansøgningsfristen for at søge lønkompensation er den 12. februar 2021.

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de vælger at undlade at afskedige medarbejderne eller undlade at hjemsende medarbejdere uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Det maksimale beløb reduceres forholdsmæssigt, hvis medarbejderen arbejder mindre end 37 timer.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Gælder ordningen også deltidsansatte?

Ja, lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere.

Hvis du har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Gælder ordningen elever og lærlinge?

Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 % - dette gælder også for elever på funktionærområdet.

 

Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn. Man må ikke arbejde hjemmefra.

Man kan godt kalde medarbejdere tilbage på arbejde i perioden, så er de delvis hjemsendt. Det er over perioden, at der skal være mindst 30 % hjemsendte. Det er således muligt at indberette forskellige perioder for de ansatte. 

Det forudsættes at allerede planlagt og aftalt ferie eller fridage, som er aftalt før den 9. december, afholdes som planlagt. Ferielovens almindelige regler gør sig gældende. 

Kilde: Aktstykke 132

 

Skal man afspadsere ved hjemsendelse?

Der er ikke et krav om, at man skal afspadsere når man er hjemsendt. Lønkompensationen dækker den udgift man har til løn. Afspadsering er et internt regnskab som Erhvervsstyrelsen ikke blander sig i, og det er derfor op til den enkelte skole at lave aftaler. Medarbejderne skal have løn i perioden som vanligt.

 

 

Ja, medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, for at virksomheden kan opnå lønkompensation.

Dette inkluderer pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis.

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 7. december 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode.

Eventuelt for meget udbetalt lønkompensation vil skulle tilbagebetales af virksomheden. Der vil blive tilskrevet renter for den periode, virksomheden ikke er berettiget til lønkompensation.

I virksomhedens dokumentation skal også indgå attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Er der ikke en faglig repræsentant, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.

Virksomheden vil af Erhvervsstyrelsen blive pålagt at anvende revisorbistand. Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier, f.eks. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko med videre. Der vil også kunne stilles krav om revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Kilde: Dansk Erhverv

Statstilskud over 50 %

Retningslinjer for at søge om lønkompensation for over 50 % i statstilskud følger de retningslinjer, der er at finde på virk.dk.

Ansøgningsskemaet hos Slots & Kulturstyrelsen bliver tilgængeligt i løbet af januar måned.

Faste omkostninger

I forbindelse med den politiske aftale om hjælpepakker til højskoler, fremgår det at der skal søges om kompensation for de faste omkostninger og lønomkostninger i relevant omfang.

Fra aftalen:
Kompensation for faste omkostninger kan søges af kulturinstitutioner mv. der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. i restriktionsperioden i forhold til en referenceperiode (i udgangspunktet den tilsvarende periode sidste år), uagtet om omsætningsnedgangen er relateret til specifikke COVID19-relaterede restriktioner. Tvangslukkede kulturinstitutioner mv., kan få dækning for faste omkostninger efter en trappemodel ud fra størrelsen på deres omsætningstab i kompensationsperioden.

Der er væsentlige forbedringer for kompensation for faste omkostninger ift. forårets model. Blandt andet ift. hvilken procentsats man kan få i kompensation (se under spørgsmål og svar på nedenstående link)

Læs mere om faste omkostninger på Virk.dk

Retningslinjer for højskolerne

Se senest opdaterede retningslinjer for lange kurser på kulturministeriets hjemmeside.

Retningslinier gælder kun for lange kurser.

 

Se senest opdaterede retningslinjer for korte kurser på kulturministeriets hjemmeside.

Retningslinierne gælder kun for korte kurser under højskoleloven.

 

Retningslinjer for højskoleelever og for andre grupper på højskolen

FFD har spurgt kulturministeriet, hvilke retningslinjer der skal følges på højskolerne, når der på skolen kommer personer ude fra.

Ministeriet har svaret, at ved de lovbestemte aktiviteter – undervisning samvær, personalemøder og også højskolens generalforsamling – så er det de særlige retningslinjer for højskolerne, der skal følges.

Hvis det derimod er ikke lovbestemte aktiviteter – herunder udlejninger, offentlige møder mv. – så er det de generelle retningslinjer, der følges.

Hvis der på skolen samtidig er højskoleaktivitet og ikke lovbestemt aktivitet, så er det FFDs tolkning, at hvis de to grupper ikke er adskilte, så er det de generelle retningslinjer, der er gældende for alle. Er der derimod ingen kontakt overhovedet mellem de to grupper, så kan højskoleaktiviteten forsat ske ud fra de særlige højskoleretningslinjer, mens gruppen udefra skal følge de generelle retningslinjer.

Ja – alle højskoler må lave rundvisninger, så længe højskolen lever op til de almindeligt gældende retningslinjer for samfundet vedrørende fx afstand og hygiejne. Der må gerne annonceres for rundvisninger.

Her er foreningens vurdering: 

 • Lad kun få personer komme på besøg ad gangen.
 • Undgå kontakt mellem familiegrupper og de besøgende.
 • Et besøg bør således ikke kombineres med fællesspisning eller nogen form for fælles arrangement, selv om der fx er under ti personer.

Opdateret 20. maj

Ved behov for indkøb af f.eks. håndsprit, værnemidler og lignende kan Skoleindkøb kontaktes – af såvel medlemsskoler såvel som ikke-medlemsskoler.

Sekretariatslederen i Skoleindkøb, Thomas Christensen, kan kontaktes på tlf. 20775240.

 

FFD har udarbejdet er vejledning til håndtering af smitteudbrud af Covid-19 hos elever eller ansatte.

Vejledning ved smitteudbrud af Covid-19

Den 28. oktober blev bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir vedtaget. Bekendtgørelsen omfatter undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær på højskolen. 

Læs Bekentgørelse om krav om anvendelse af mundbind på bl.a. højskoler

Opdateret 11. januar

Højskoleophold er pt IKKE et anerkendelsesværdigt formål og højskoleelever kan IKKE rejse ind i landet.

___

Unfortunatly, at the moment persons who are to attend a folk high school program in Denmark is not on the Danish polices list of persons with a worthy purpose.

Find more information here: https://coronasmitte.dk/en/national-measures/overview-of-national-measures

Kurser, undervisning og elever

Fjernundervisning er tilladt og sker på mange højskoler både i lukkede fora og online på sociale medier. 

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vær opmærksom på, at undervisningen sker i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

At lærere og andre, der medvirker, ikke er samlet mange mennesker på højskolen i en tæt gruppe. At de holder afstand til hinanden, så vi også virtuelt er med til at signalere, at man skal passe på hinanden og holde afstand, så vi kan undgå smitte.

Højskole for alle - online

Det er fantastisk at se alle de initiativer og den kreativitet, højskolerne udviser. Med virtuelle morgensamlinger, inspirationsvideoer og alt muligt andet, som kan holde de hjemsendte højskoleelevers højskolehjerte varmt.

FFD deler alt det vi kan på Højskole for alle

Højskolernes Facebook side

Når eleverne ikke kan komme til højskolen, kommer højskolen til eleverne ... og resten af Danmark. #HøjskoleForAlle

Nyheder i forbindelse med corona på www.hojskolerne.dk 

Nogle højskoler har enkelte elever, som ikke har et hjem at komme hjem til, eller som ikke kan komme hjem til deres hjemland i den periode højskolen er lukket.

Vi har konsulteret Slots- og Kulturstyrelsen omkring det forhold, at skolerne lokalt har måttet vurdere, at enkelte elever, som ingen steder havde at tage hen, måtte blive tilbage på højskolen.  

Statsministeriet/ Børne- og Undervisningsministeriet har svaret på spørgsmålet:

Hvad skal der ske med elever på kostskoler eller andre skoler, hvor eleverne bor?

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler, herunder kostafdelinger på gymnasier. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne.

Lukningen skal ikke omfatte børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Det skal lokalt aftales, hvilke kostelever der bliver på skolen, og hvilke elever de kan sende hjem til deres forældre, indtil skolen genåbner.

 

Det centrale er, at modvirke risiko for smitte. Højskolen kan godt bede ansatte fortsætte med at løse arbejdsopgaver, imens højskolen er lukket. Vær opmærksomme på de generelle råd, om at holde afstand og at spritte/vaske hænder.

I det omfang opgaver kan løses hjemme, vil det være at foretrække. Ikke mindst i håbet om, at inddæmningen vil virke, og at den midlertidige lukning af skolerne kan ophøre hurtigt.

Skolen kan godt bede nogle medarbejdere, herunder TAP'ere, udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger.

Ansættelsesretlig rådgivning

Medarbejder- og kompetencestyrelsen (tidligere moderniseringsstyrelsen) har udarbejdet en Q&A (Ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19), som højskoler kan finde inspiration i.

Se Medarbejder- og kompetencestyrelsens Q&A 

(Se også boksen om Lønkompensation)

FFD’s rådgivningsteam i forhold til Corona-relaterede spørgsmål

Hjælpepakker

Thor West Nielsen

Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.

Jakob Hvenegaard

Specialkonsulent
Udvikling

  

Viggo Mellerup

Juridisk konsulent
Rådgivning og administration

Juridisk rådgivning, ansættelsesforhold.

På barsel til og med januar 2021

undefined 

 

Genåbning

Elsebeth Gerner Nielsen

Generalsekretær
Sekretariatet

  

Lea Halkier

HR-konsulent og rådgiver
Rådgivning og administration

Teamkoordinator, rekruttering og medarbejderudvikling.

Rådgiver vedr. ansættelsesforhold samt barsels- og ferielovgivning.

Søren Børsting

Udviklingskonsulent
Udvikling

Folkeoplysningspuljen, skoleudviklingspuljen, orlovsmidler - diverse kurser og efteruddannelse.

undefined 

Sara Skovborg Mortensen

International konsulent
Udvikling

Udvikling af internationale projekter og samarbejder. Rådgivning omkring internationale elever og forhold.

 

Nyheder ifm Corona